דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על *
*
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

תנאי שימוש באתר

כללי 
השימוש באתר מ.ל.א בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. על ידי כניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה. 

במדורים שונים באתר, כגון בקבוצות דיון (פורומים), יימצאו תנאי שימוש נוספים, המתייחסים לאותו מדור. השימוש במדורים אלו כפוף הן לתנאי השימוש שבאותו מדור והן לתאי השימוש שלהלן. 

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לנשים וגברים כאחד. 

בתקנון זה: 
"
האתר" - אתר מ.ל.א www.itsmychoice.org 
"
העמותה" - מרכז למודעות אישית- מ.ל.א ע"ר 580275592     
"
תכנים" - מידע,פרסום, תמונות, כתבות,קישורים, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכיו"ב תכנים בטקסט או בתמונות שיועמדו לרשות הגולשים באתר. 

זכויות באתר 
כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בעמותה או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לעמותה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לעמותה. 

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של העמותה, בכתב ומראש. 

באתר מצויים תכנים המתפרסמים על פי הסכמים בין העמותה לבין צדדים שלישיים, לפיהם רשאית העמותה לעשות שימוש בתכנים אלה. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לאותם צדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמה של בעלי הזכויות בתכנים אלה. 

סימני המסחר באתר הינם קניינה של העמותה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב. 

שימוש באתר 
השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת העמותה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. 

העמותה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר. 

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. העמותה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן. 

הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין העמותה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן. 

מבלי לגרוע באמור לעיל העמותה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. 

פרסום תכנים באתר 
אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

 • תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;
 • תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם.
 • תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם וספאם.
 • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 • תכנים בעלי אופי פוליטי
 • העמותה ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בעמותה ו/או במנהליה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת.

למען הסר ספק, העמותה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי משתמשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. בנוסף העמותה אינה אחראית לתכנים, מודעות והצעות מסחריות המתפרסמים באתר, או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם. 

ידוע למשתמש כי התכנים הנמסרים על ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. העמותה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור. על המשתמש לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב. 

פרסומות ומידע מסחרי 
באתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. העמותה אינה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי שבאתר, והאחריות הבלעדית לתוכנם חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר. 

סמכויות החברה וזכויותיה 
העמותה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך. 

העמותה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל העמותה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש עקב כך. 

העמותה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי. 

העמותה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, אלא אם העמותה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה תהא העמותה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי. 

העמותה רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש. 

העמותה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם. 

המשתמש ישפה את העמותה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש. 

שונות 
תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. 

העמותה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם. 

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו. 

תוספת לעניין תשלום עבור הסדנאות באמצעות אתר האינטרנט ("סליקה דיגיטאלית")

תשלומים בגין רכישה באתר

1.1   התשלום בגין הרשמה לסדנה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע הרשמות באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עמותת מ.ל.א, כאשר תשלום התמורה עבור ההרשמה לסדנה באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי.

1.2   ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם להרשמה לסדנה ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי עמותת מ.ל.א.

1.3    עם זאת, ייתכן כי לגולש אפשרות לבצע הזמנה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי סביר אחר, ולשלם לעמותת מל.א במזומן או בצ'ק או בהעברה בנקאית, והכל על-בסיס משא ומתן מסחרי בין עמותת מ.ל.א למשתתף, ובהסכמת הצדדים.

 1.  ביצוע הרשמה/הזמנה/רכישה

2.1   תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.

2.2    לצורך ביצוע הרכישה, הגולש יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד; מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.

2.3   האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתף תחול על המשתתף, והמשתתף ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל עמותת מ.ל.א ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.

2.4   עמותת מ.ל.א מצהירה כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהלקוח הינו לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכיי ביצוע עסקה גרידא ולמעט מידע על נתוני האשראי אשר יימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין והכתובת אשר תימסר לצורך ביצוע הזמנה לסדנה, לא יועבר לכל צד שלישי. עמותת מ.ל.א מתחייבת להגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.

2.5   הקלדת הנתונים כאמור על ידי המשתתף ושליחתם, כמוה כהתחייבות של המשתתף לרכוש את המוצר ולשלם לעמותת מ.ל.א את מחירו הנקוב באתר.

2.6   המשתתף מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לעמותת מ.ל.א את הסכום בו התחייב המשתתף.

 

 1. ביטול עסקה

3.1   ביטול הרשמה ייעשה תוך 7 מיום מקבלת אישור ההרשמה לסדנה, או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס / דוא"ל / דואר ולכל היאוחר 5 ימים לפני מועד הסדנה בפועל, וכל זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981.

3.2   בעת ביטול ההרשמה שלא עקב אי התאמה, בשל אי קיום הסדנה במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של המשתתף יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% .

3.3   בעת ביטול ההרשמה עקב אי התאמה, או בשל ביטול הסדנה במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

3.4   החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

 1. המוצרים באתר ואספקתם

4.1   המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של עמותת מ.ל.א.

4.2   עמותת מ.ל.א רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.3   לאחר שבוצעה הרשמה על ידי המשתתף, עמותת מ.ל.א תשתדל להתחיל לטפל בהרשמה בתוך שעות ספורות ובמידה ובסדנה נותרו מקומות פנויים, אזי עמותת מ.ל.א ישאף כי המשתתף יקבל את אישור ההרשמה בתוך 2 ימי עבודה במידה ונותרו מקומות פנויים. במידה והסדנה יבוטל ביוזמת עמותת מ.ל.א המשתתף זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי המשתתף, לא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כלפי עמותת מ.ל.א בקשר עם העסקה.

4.4   האתר מקיים בקרה שוטפת על המקומות הפנויים המוצעים למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

 1. מדיניות אספקה ,משלוח וזמני אספקה: הסדנאות והאירועים יתקיימו על פי התאריכים  אשר יוחלטו על ידי הנהלת העמותה מעת לעת ויפורסמו באתר האינטרנט של העמותה ובכל אמצעי פרסום אחר העומד לרשות העמותה והכל לפי החלטת הנהלת העמותה.
 2. התשלום

6.1    בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לעמותת מ.ל.א לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי המשתתף ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי המשתתף.

6.2   המשתתף לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.

6.3   התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר ו/או נערך מבצע מיוחד מטעם עמותת מ.ל.א ו/או סוכם אחרת באמצעי כזה או אחר בין עמותת מ.ל.א למשתתף על פריסת תשלומים.

 1.  אחריות

7.1   אחריות עמותת מ.ל.א למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.

7.2   התשלומים באתר עמותת מ.ל.א מועברים באמצעות חברת הסליקה, נטפיי בע"מ, המשתתף מכיר בזאת כי כל טענה בדבר ביצוע התשלום ו/או האחריות בדבר החיוב הינם באחריותו של עמותת מ.ל.א בלבד וכי חברת נטפיי בע"מ הינה ספקית פתרון התשלום בלבד.

7.3   כל טענה בדבר תקפות התשלום ובקשה לביטול תופנה לבית העסק ותהיה באחריותו הבלעדית.

 1.  כללי

8.1   ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. עמותת מ.ל.א תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעתה להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה עמותת מ.ל.א רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.

8.2    לעמותת מ.ל.א הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם. משתתף שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את המוצר במחיר אחר אם לאחר ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.

8.3   החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: 1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין; 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

8.4   עמותת מ.ל.א מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי המשתתף באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי עמותת מ.ל.א לגורמים שלישיים חיצוניים.

8.5   עמותת מ.ל.א תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.

8.6   כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של עמותת מ.ל.א ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי עמותת מ.ל.א בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור עמותת מ.ל.א בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של עמותת מ.ל.א, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש. כל הזכויות הינם למעט זכויות קנייניות או רוחניות כאלו או אחרות של חברת האירוח של האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה.

8.7   מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או משתתף כלפי עמותת מ.ל.א יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב או בירושלים או בחיפה או בבאר שבע.

 1. אבטחת מידע ופרטיות

9.1   עמותת מ.ל.א מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.

9.2   העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL

9.3   במקרים שאינם בשליטת עמותת מ.ל.א ו/או נובעים מכוח עליון, עמותת מ.ל.א לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

9.4   עמותת מ.ל.א מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

9.5   עמותת מ.ל.א מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר מלבד המצויין לעיל עמותת מ.ל.א מדגיש כי לא יעביר פרטים אלו לצד שלישי.

עבור לתוכן העמוד