דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על *
*
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

מדיניות פרטיות

כללי
השימוש באתר מ.ל.א בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. על ידי כניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

במדורים שונים באתר, כגון בקבוצות דיון (פורומים), יימצאו תנאי שימוש נוספים, המתייחסים לאותו מדור. השימוש במדורים אלו כפוף הן לתנאי השימוש שבאותו מדור והן לתאי השימוש שלהלן.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.

בתקנון זה:
"האתר" - אתר מ.ל.א www.itsmychoice.org
"העמותה" - מרכז למודעות אישית- מ.ל.א {ע"ר}
"תכנים" - מידע,פרסום, תמונות, כתבות,קישורים, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכיו"ב תכנים בטקסט או בתמונות שיועמדו לרשות הגולשים באתר.

זכויות באתר
כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בעמותה או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לעמותה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לעמותה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של העמותה, בכתב ומראש.

באתר מצויים תכנים המתפרסמים על פי הסכמים בין העמותה לבין צדדים שלישיים, לפיהם רשאית העמותה לעשות שימוש בתכנים אלה. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לאותם צדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמה של בעלי הזכויות בתכנים אלה.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של העמותה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

שימוש באתר
השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת העמותה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

העמותה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. העמותה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין העמותה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

מבלי לגרוע באמור לעיל העמותה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

פרסום תכנים באתר
אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:
  • תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;
  • תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם.
  • תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם וספאם.
  • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
  • תכנים בעלי אופי פוליטי
  • העמותה ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בעמותה ו/או במנהליה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת.
למען הסר ספק, העמותה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי משתמשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. בנוסף העמותה אינה אחראית לתכנים, מודעות והצעות מסחריות המתפרסמים באתר, או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם.

ידוע למשתמש כי התכנים הנמסרים על ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. העמותה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור. על המשתמש לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.

פרסומות ומידע מסחרי
באתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. העמותה אינה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי שבאתר, והאחריות הבלעדית לתוכנם חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר.

סמכויות החברה וזכויותיה
העמותה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך.

העמותה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל העמותה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש עקב כך.

העמותה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

העמותה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, אלא אם העמותה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה תהא העמותה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

העמותה רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש.

העמותה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.

המשתמש ישפה את העמותה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.

שונות
תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה.

העמותה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.
עבור לתוכן העמוד